Personuppgiftspolicy

Allmänt
NNFK.SE registrerar och behandlar kundens personuppgifter för Norrlands Nations Fest och Konferens AB´s (nedan benämnd NNFK) räkning. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. NNFK AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att NNFK skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NNFK, t.ex. noteringar om frågor och klagomål. Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt. Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från NNFK och NNFK´s samarbetspartners. Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla NNFK´s och NNFK`s utbud och service. Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från NNFK eller NNFK´s samarbetspartners. Födelsedatum används endast för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner.

Vilka personuppgifter som samlas in
NNFK behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, e-postadress och telefonnummer. I samband med beställning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med bokningsförfrågan på NNFK. SE, per telefon eller e-post. Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst genom NNFK medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av NNFK och NNFK i tre år. Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning via NNFK kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter kommer att behandlas av NNFK och underleverantörerna (Röd Varg Reklam AB och Caspeco AB). Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av NNFK`s samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten samt av NNFK anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Samtycke
Genom att aktivt godkänna våra villkor på NNFK.se, vid köp över disk via arrangör, biljettombud eller NNFK.se, vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Dina rättigheter
Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter. Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt. Kontakta NNFK på boka@nnfk.se om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder. Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Norrlands nation Fest & Konferens AB. Västra Ågatan 14. 753 09 Uppsala

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimligt begärande antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Norrlands nation Fest & Konferens AB, org. nr. 556731-9669, Tel+46 (0) 18 657060, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, mailadress är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Revision 1.1 – 2019-04-04